Uslovi učešća u projektu #Moj Muzej

Kulturna baština je skup dobara naslijeđenih iz prošlosti koje ljudi prepoznaju kao odraz i izraz svojih vrijednosti, vjerovanja i tradicija, koja su u stalnom procesu evoluiranja, uključujući i sve aspekte njihove okoline koji proizilaze iz međusobnog djelovanja ljudi i prirode u vremenu, nezavisno od vlasništva.

Definicije

Učesnik/ca  je osoba koja prilaže podatke.

Kazivač/ica je ispitanik/ca, odnosno osoba od koje je učesnik/ca dobio/la podatke.

Građa je sav materijal koji je učesnik/ca prikupio/la i dostavio/la u formi pisanih, fotografskih, vizuelnih ili zvučnih zapisa na e-adresu info@mojmuzej.me ili učitavanjem podataka putem vebsajta www.mojmuzej.me

Prilog je jedinstveni doprinos učesnika/ce i obuhvata svu dostavljenu građu.

Saglasnost i obaveze

Učesnik/ca je dostavom građe na e-adresu info@mojmuzej.me  ili njenim prilaganjem putem obrasca naslovljenog Obrazac za unos podataka link na platformi www.mojmuzej.me pristao/la na njeno korištenje u edukativne, istraživačke i kreativne svrhe naznačene u opisu i ciljevima projekta #Moj muzej.

Učesnik/ca je dostavom građe putem e-adrese info@mojmuzej.me odnosno vebsajta www.mojmuzej.me potvrdio/la da je dobio/la saglasnost drugih učesnika/ca i osoba uključenih u njegov/njen prilog da se dostavljena građa dalje obrađuje, objavi i dijeli prema ciljevima opisanim i definisanim na platformi www.mojmuzej.me

Drugi učesnici/e i osobe koji/e mogu biti uključeni/e u prilog učesnika/ce su kazivači/ce i osoba koja može biti predmet obrade u dostavljenoj građi. Učesnik/ca svojim prilogom potvrđuje da ne ugrožava ničije interese, prava i poštuje želju svih osoba uključenih u proces njegovog/njenog istraživanja, prikupljanja i dostavljanja građe, odnosno, učešćem u projektu #Moj muzej.

Učesnik/ca i osobe uključene u njegov prilog upućeni su u podatak da je rok za realizaciju projekta ograničen i da neće sva građa pristigla u tom roku moći da bude obrađena i objavljena na vebsajtu. Međutim, sva građa smatra se jedinstvenim prilogom, sva građa će ući u bazu podataka, važnu za buduća istraživanja i obradu, a svaki će prilog biti istaknut na društvenim mrežama.

Teme koje prilog obuhvata biće posebno označene i učinjene pristupačnim drugim učesnicima/ama, korisnicima/ama a posebno istraživačima/cama  u cilju razrade novih projekata i razvoja platforme www.mojmuzej.me

Učesnik/ca i sve osobe koje je uključio/la u svoj prilog saglasni/e su da se sva dostavljena građa koristi kao prilog sadašnjim i budućim istraživačkim, edukativnim i kreativnim projektima, odnosno, u svrhe od značaja za umjetnosti, kulturu i na dobrobit šire javnosti.

Učesnik/ca nije dužan/na navoditi svoje ime i prezime i svoju starosnu dob.

Zatraženi podaci služe u svrhu  javnog zahvaljivanja na učešću i otvaranja mogućnosti veće prepoznatljivosti učesnika/ca i materijala na društvenim mrežema, u cilju lakšeg razvoja dijaloga o baštini i u istraživačke svrhe. Starosna dob kazivača/ice može omogućiti istraživačima/cama lakše praćenje teme kroz vrijeme/istoriju.

U slučaju dijeljenja zatraženih ličnih podataka (ime i prezime, starosna dob), učesnik/ca se obavezuje na njihovu istinitost a #Moj muzej na to da neće biti upotrijebljeni ni u jednu svrhu osim onih u opisu projekta #Moj muzej.

#Moj muzej se obavezuje na to da dostavljenu građu koristi u edukativne, kreativne i istraživačke svrhe, onako kako stoji u opisu projekta.

#Moj muzej  se obavezuje na to da građu obradi prema ciljevima u ideji projekta, odnosno da je učini dostupnom što široj populaciji Boke Kotorske i Crne Gore.